Lovgrundlag

Bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller (BEK73), § 5:

Stk. 1. Certificering af vindmøller med et rotorareal over 40 m2 skal som minimum omfatte krav svarende til de obligatoriske moduler og krav til type- eller prototypecertificering fastsat i den europæiske standard DS/EN 61400-22, herunder specificerede DS/EN-, IEC- og ISO-standarder, jf. dog stk. 2. I det omfang de nævnte standarder indeholder krav til sikkerhed og sundhed, er disse krav ikke omfattet af krav om certificering efter denne bekendtgørelse, jf. § 3.

Stk. 2. Certificering af vindmøller med et rotorareal over 5 m2 til og med 40 m2 skal som minimum omfatte krav svarende til de i bilag 1, pkt. 1 nævnte krav.

Stk. 3. Certificeringen, som nævnt i stk. 1 og 2, skal endvidere omfatte en kildestøjsmåling udført i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om støj fra vindmøller.

Stk. 4. Energistyrelsen kan efter indstilling fra Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller undtage vindmøller med et rotorareal på 40 m2 og derunder fra certificering, når de 

  1. anvendes til undervisningsbrug, forskning eller forsøg på særligt afgrænsede arealer udpeget til formålet,
  2. konstrueres og bygges af ejeren selv til eget brug på særligt afgrænsede arealer,
  3. uden elproduktion alene leverer mekanisk energi til vandpumpning, opvarmning m.v. eller,
  4. på grundlag af en konkret vurdering, kan anses som sikre, herunder f.eks. visse typer modstandsvindmøller.

Stk. 5. Vindmøller med et rotorareal på 40 m2 og derunder er undtaget fra certificering, når de

  1. opstilles på søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone eller
  2. opstilles på skibe.

Stk. 6. Vindmøller med et rotorareal over 1 m2 til og med 5 m2 er undtaget fra certificering efter stk. 1-5. Producenten eller leverandøren kan dog lade vindmøllen registrere hos Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller. Registreringen skal som minimum omfatte oplysninger som nævnt i bilag 1, pkt. 2.

 

  • Et A-typecertifikat er det endelige certifikat på en markedsklar vindmølle med en gyldighed på 5 år
  • Et B-typecertifikat er af midlertidig karakter af højst er af 1 års varighed, typisk er der nogle ikke-sikkerhedsrelaterede udeståender. Erstattes normalt af et A-certifikat ved udløbet.
  • Et Prototypecertifikat gælder for en specifik mølle, på en bestemt placering, og har en gyldighed på op til 3 år. Efter udløbet af certifikatet, skal der enten udarbejdes et nyt prototypecertifikat, et §8 certifikat, eller møllen skal nedtages.
  • Et §8 certifikat gælder for en specifik mølle, på en bestemt placering og omfatter ombygning, flytning eller fortsat drift.

Praksis

Alle møller over 5m2, der skal opstillles i Danmark, skal være typecertificerede. Der er i BEK73, bilag 1, en mulighed for at typecertificere møller under 40m2 efter et forenklet regelsæt.

Møller over 200m2 skal typecertificeres af en virksomhed akkrediteret til både at typecertificere møller efter IEC 61400-22, samt efter BEK73. Her er det vigtigt at bemærke, at der på typecertifikatet skal fremgå en reference til BEK73, ellers er typecertifikatet ikke gyldigt til opstilling i Danmark. Årsagen er, at nogle af modulerne i IEC 61400-22 er valgfrie, mens de i Danmark er påkrævede.

For møller under 200m2 gælder det, at Energistyrelsen kan bemyndige en virksomhed til at typecertificere møller til opstilling i Danmark.

Ønsker man at få typecertificeret en mølle, kontaktes en virksomhed på listen over certificerende virksomheder (se link til højre).