Lovgrundlag

Bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller § 9 stk. 3:

Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller kan under særlige omstændigheder godkende, at vedligeholdelse og service udføres af ejeren af en vindmølle eller en virksomhed eller person, som ikke er godkendt til at udføre vedligeholdelse og service som nævnt i § 11, stk. 1, nr. 4, og som kan dokumentere at opfylde de krav, som er fastsat i bilag 2, pkt. 3

Bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller bilag 2, stk. 3:

En godkendelse efter bekendtgørelsens § 9, stk. 3 gives til ejere af vindmøller med et rotorareal på 200 m2 og derunder, hvor ejeren kan dokumentere relevant uddannelse og tilstrækkelig kendskab til vedligeholdelse og service af den pågældende vindmølle. 

Endvidere kan en godkendelse gives til ejere af særlige ældre vindmøller med rotorareal over 200 m2, som ejeren selv har serviceret siden opstillingen.

Ligeledes kan en virksomhed, som ikke opfylder betingelserne efter § 11, stk. 4, eller en person godkendes efter § 9, stk. 3, til at udføre og vedligeholdelse af en bestemt vindmølle med et rotorareal på 200 m2 og derunder, hvor virksomheden eller personen kan dokumentere relevant uddannelse og tilstrækkelig kendskab til vedligeholdelse og service af den pågældende vindmølle.

Godkendelsen kan gives på grundlag af en fremsendt ansøgning til Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller.

Ansøgningen skal som minimum være vedlagt:

  1. Ejerens navn og adresse og telefon og e-mailadresse om muligt
  2. Konkrete oplysninger om den mølle, der skal serviceres. Type (fabrikat, størrelse, m.v.), placering (sted), opstillingstidspunkt.
  3. GSRN registreringsnummer hos Energinet.
  4. Uddybet begrundelse for selv at ville foretage service.
  5. Dokumentation for uddannelse og kendskab til den pågældende vindmølle.
  6. Beskrivelse af omfang og indhold af den regelmæssige vedligeholdelse (tjeklister), herunder oplysninger om de nødvendige servicemanualer.

Godkendelsessekretariatet kan til brug for sagsbehandlingen anmode om supplerende materiale. Godkendelsen bortfalder, hvis møllen nedtages eller afhændes. 

Praksis

"Særlige omstændigheder" er uddybet i vejledningen til bekendtgørelse 73 som: ”Særlige omstændigheder kan eksempelvis gælde for selvbyggervindmøller, vindmøller der ikke findes servicefirmaer til eller ældre små vindmøller, som ejeren, selv har serviceret siden opstilling.”

For at blive godkendt til at servicere egen mølle, udfyldes en ansøgning (se Blanketter). Denne fremsendes til Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller, sammen med relevante bilag i henhold til listen ovenfor. Giv venligst dokumenterne et sigende navn, og husk tydeligt at gøre opmærksom på at eventuelle ændringer, såfremt nogle af dokumenterne skal revideres, som led i godkendelsesprocessen. Anvend desuden versionsnumre, det øger overblikket og reducerer risikoen for fejl, der kan forlænge sagsbehandlingstiden.

Dokumenterne sendes samlet til vindmoellegodkendelse@ens.dk.

Tag venligst kontakt pr. e-mail, hvis I ønsker at fremsende jeres ansøgning ved brev.