Lovgrundlag

 Bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller, bilag 2, stk 1:

Certificering af en servicevirksomhed skal som minimum dokumentere, at virksomheden har tilstrækkelige erfaringer og ekspertise inden for vedligeholdelse og service af vindmøller og har implementeret et kvalitetsstyringssystem i henhold til DS/EN ISO 9001:2008 eller tilsvarende.

Det skal af certifikatet fremgå, at denne bekendtgørelses krav til vedligeholdelse og service er omfattet af certificeringen. Endvidere skal de vindmølletyper og vindmøllestørrelser, virksomheden kan udføre vedligeholdelse og service på, være specificeret i et bilag til certifikatet. 

Det skal ved certificeringen sikres, at virksomheden råder over:

  1. Servicemanualer til de pågældende mølletyper, samt opdateringer, der er af betydning for møllens drift. For eksisterende vindmøller, hvor der ikke eksisterer specifikationer og servicemanualer udarbejdet af producenten, kan vedligeholdelse og service udføres på basis af en servicemanual udarbejdet af servicevirksomheden på baggrund af den hidtidige gennemførte service for den pågældende vindmølletype.
  2. Nødvendige værktøjer.
  3. Kvalificeret personale i relation til opgavens art i henhold til opdaterede servicemanualer 

Praksis

Nedenfor er listet virksomheder, der er akkrediteret til at certificere servicevirksomheder. For at blive certificeret til, at udføre service og vedligehold på møller opstillet i Danmark, kontakt venligst et af dem. Når certificeringen er på plads og certifikatet udarbejdet, fremsender den certificerende virksomhed en kopi af certifikatet med tilhørende mølleliste til Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller, der registrerer den nye servicevirksomhed. Samtidig beder Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller Energistyrelsens Vedvarende Energi-administration om at kontakte den nye servicevirksomhed vedrørende brugeroprettelse, så virksomheden kan få adgang til at indberette service via Energinets selvbetjeningsportal. 

Bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller §9, stk. 3 giver Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller mulighed for, i særlige tilfælde, at godkende at ejeren af en vindmølle kan udføre service og vedligehold på egen mølle. For mere information om denne mulighed, se "Ejere med egen service".

Ligeledes kan Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller, jf. §11 pkt. 4, godkende servicevirksomheder til at lave service på stall-regulerede møller med en kapacitet på op til 600kW. For mere information, se "Godkendelse af servicevirksomheder".

VirksomhedAkkrediteret afKvalitetsstyringGyldighed
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eNo items to display