Ordningens formål

  • At vindmøller, der produceres med henblik på salg, overholder de tekniske bestemmelser for typecertificering af vindmøller. Ejer er ansvarlig for, at vindmøllen har et gyldigt typecertifikat ved idriftsættelsen.
  • At vindmøller og vindmølleparker overholder tekniske bestemmelser for type- og projektcertificering af vindmøller, ombygning og flytning m.v.
  • At ejer/bygherre er ansvarlig for, at vindmøller har et gyldigt projektcertifikat senest 3 måneder efter idriftsættelse, uanset om der er tale om placering på land eller på havet.
  • At vindmøller, der bruges til forsøg eller demonstration, overholder de tekniske bestemmelser for opsætning af møller til forsøg og demonstration. Ejeren af vindmøllen er ansvarlig for, at møllen har en gyldig forsøgsmøllegodkendelse i hele forsøgsperioden.
  • At vindmøller, der er opstillet, overholder de tekniske bestemmelser vedrørende vedligehold og service. Ejeren af vindmøllen er ansvarlig for, at de af fabrikanten fastsatte specifikationer, vedrørende vedligehold og service, overholdes.

 

  • Energistyrelsen har det overordnede ansvar for godkendelsesordningens indhold og administration samt koordinering af ordningens krav med andre myndigheder.
  • EGV-sekretariatet - ”Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for vindmøller" - varetager de løbende opgaver med godkendelsesordningens administration. EGV-sekretariatet fungerer tillige som Energistyrelsens informations- og videncenter for ordningen. En vigtig opgave er at deltagelse i danske og internationale udvalg, der arbejder med udvikling af nye normer og standarder indenfor vindenergi, samt koordinering af Danmarks deltagelse i det internationale standardiseringsarbejde.
  • Energistyrelsens Rådgivende Udvalg – yder bistand med vurdering af ordningens indhold og administration. Udvalget er nedsat af Energistyrelsen med repræsentanter for vindmølleindustrien, vindmølleejere, den systemansvarlige virksomhed, net- og forsyningspligtvirksomheder, forsikringsselskaber, certificerende virksomheder, servicebranchen samt standardiserings- og forskningsinstitutter.
  • Faglig ekspertise - Ved tolkning af regelgrundlaget, samt ved udformning af nye regler og forskrifter, kan nedsættes ad hoc udvalg til behandling af eventuelle problemområder. Endvidere kan nedsættes udredningsgrupper i forbindelse med større skader/havarier på vindmøller.