Ny bekendtgørelse: Skærpede regler skal styrke sikkerheden af vindmøller

Den 1. januar 2021 kommer der nye regler for certificering og service af vindmøller, som bl.a. skærper sikkerheden ved at indføre krav til mindre vindmøller om, at der føres logbog, og at vindmøller, der ikke er i drift, skal sikres forsvarligt. Bekendtgørelsen nr. 1773 af 30. november 2020 om teknisk certificering og servicering af vindmøller mv. (herefter BEK 1773) findes allerede på retsinformations hjemmeside via dette link: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1773.

Den nye bekendtgørelse viderefører desuden de fleste af de gældende regler.

Her på hjemmesiden vil der også komme en engelsk oversættelse af bekendtgørelsen samt en vejledning til den nye bekendtgørelse.

 

 

Skærpede krav om bl.a. logbog, sikring af vindmøller, der sættes ud af drift, og minimum årlige servicebesøg

Den nye bekendtgørelse fastsætter bl.a. at ejere af vindmøller med et rotorareal på 40 m2 eller derunder fremover skal føre logbog.

Samtidig skærpes kravene for service på vindmøller, der midlertidigt eller permanent er ude af drift, idet der nu også er krav om, at der udføres og indberettes service regelmæssig, selvom møllen står stille, samt, at vindmøllen skal sikres forsvarligt, når den stoppes, og at vindmøllen skal have foretaget sikkerheds- og funktionstest, når den startes op igen, hvis den har været ude af drift i en længere periode.

Servicekravet skærpes yderligere ved, at der minimum årligt skal indberettes service, hvis ikke andet fremgår af servicemanualen. Serviceintervallet skal være i overensstemmelse med servicemanualen, og hvis det ikke fremgår heraf, skal der altså som minimum udføres service med 1 års interval. Hvis det af servicemanualen fremgår, at der foretages service hvert andet år, vil det gælde. Hvis det fremgår af servicemanualen, at der foretages service hvert halve år, vil det tilsvarende gælde.

 

Muligheden for at blive godkendt til egenservice ophører

Muligheden i de gældende regler, hvor ejere af vindmøller med et rotorareal på over 40 m2 under særlige omstændigheder og visse betingelser kan godkendes til at udføre service på egen vindmølle – den såkaldte egenservice - udfases. Fra 1. januar 2021 vil det kun være muligt for ejere med en gyldig godkendelse at søge om fornyelse af deres godkendelse. Der udstedes ikke nye godkendelser og ejere, der ikke har en gyldig godkendelse til egenservice, skal derfor have udført service af en godkendt eller certificeret servicevirksomhed.

Ejere, der påtænker at ansøge om egenservice efter §9, stk. 3 i den gamle bekendtgørelse nr. 73 af 25. januar 2013 om teknisk certificeringsordning for vindmøller mv., skal derfor sikre, at Energistyrelsen har modtaget en ansøgning inden 1. januar 2021. Ansøgningen vil så blive vurderet efter reglerne i den gamle bekendtgørelse nr. 73, og efter de krav der stilles om særlige omstændigheder og krav i forhold til kvalifikationer mv.

Ejere, der har en godkendelse efter § 9, stk. 3 eller 4, som udløber inden årets udgang, og som ønsker at ansøge om fornyelse skal sikre, at Energistyrelsen har modtaget en ansøgning om fornyelse inden 1. januar 2021 for, at ansøgningen vil kunne vurderes efter reglerne i den gamle bekendtgørelse nr. 73.

Det betyder, at der fremover kun kan søges om fornyelser. Ejere, der måtte være i besiddelse af en godkendelse til egenservice efter den gamle bekendtgørelse, skal derfor fremover være sikre på, at deres godkendelse ikke når at udløbe, inden der er søgt om fornyelse. En godkendelse gives for 3 år af gangen. Der skal derfor ansøges om fornyelse, inden udløb af godkendelsen.

 

Nye krav om certificering af vindmøller

Der er i dag krav om, at vindmøller skal være certificeret efter en række internationale tekniske standarder, når de stilles op. På tilsvarende vis kan senere ændringer på vindmøllen udløse krav om tillægscertificering. Med den nye bekendtgørelse er standarderne for certificering og de tekniske standarder opdateret til de senest gældende internationale standarder. Herudover er reglerne om tillægscertificering blevet uddybet og præciseret, ligesom kravene til certificeringen af mindre møller er skærpet med henblik at højne sikkerheden for nye vindmølletyper, der opstilles i Danmark.

Bekendtgørelsen henvender sig bl.a. til fabrikanter, leverandører, ejere af vindmøller, og virksomheder, der udfører service på vindmøller, men også de virksomheder og akkrediteringsorganer, der certificerer andre virksomheder, som udfører opgaver på området.

 

Skærpet krav om indberetning ved havarier

Der stilles med den nye bekendtgørelse BEK 1773 krav om, at ejeren af en vindmølle, der er havareret, skal indberette til Energistyrelsen, når skaderne er udbedret og vindmøllen sættes i drift igen.