Forventning om opdaterede regler pr. 1. januar 2021

Energistyrelsen har haft bekendtgørelse om teknisk certificering og servicering af vindmøller m.v. i høring. Bekendtgørelsen skal erstatte den gældende bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller (BEK nr. 73 af 25. januar 2013) med senere ændringer. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 1. januar 2021.

Udkastet er en grundlæggende revidering af BEK nr. 73 af 25. januar 2013, (herefter BEK73), bl.a. for at tilpasse reglerne til et moderne marked for vindmøller samt at indføre klarere krav omkring sikkerhed, særligt vedr. service på vindmøller med henblik på at højne sikkerhedsniveauet for de omkringliggende omgivelser. Endelig indeholder udkastet en lang række præciseringer i forhold til gældende regler, ligesom gældende praksis er indskrevet i udkastet.

 

Høringsudgave af udkast til bekendtgørelse om teknisk certificering og servicering af vindmøller m.v. kan findes via høringsportalen på:

Hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63891

I høringsbrevet, der findes på høringsportalen, er nogle af de foreslåede ændringer i høringsudgaven beskrevet. Nedenfor findes kort forklaring på nogle af de foreslåede ændringer.

 

Flere skærpede krav til service af vindmøller

Ejere kan ikke godkendes til at udføre service på egen vindmølle.

Udkastet lægger op til at udfase ordningen i nugældende BEK73, § 9, stk. 3, der gør det muligt for vindmølleejere under særlige omstændigheder at ansøge om godkendelse til at udføre service på egen vindmølle. Fremadrettet vil det kun være muligt for allerede godkendte ejere at søge om fornyelse af deres godkendelse.

Ejeren med en godkendelse, der udløber i 2020, skal derfor sørge for at søge om fornyelse inden udløb af deres nuværende godkendelse.

Vindmøller, der ikke er drift, skal serviceres og sikres forsvarligt

Udkastet fastsætter bl.a. at:

  • en vindmølle, der er taget ud af drift skal:
    • sikres forsvarligt, og
    • fortsat serviceres, selvom vindmøllen ikke er i drift og
    • funktions- og sikkerhedsafprøves, inden den sættes i drift igen.

Vindmøller på eller under 40 m2 skal føre logbog

Udkastet fastsætter bl.a. at:

  • ejeren af en vindmølle med et rotorareal på eller under 40 m2 skal føre logbog over den udførte service på vindmøller.

Service minimum årligt, hvis ikke andet fremgår af servicemanualen

Udkastet fastsætter bl.a. at:

  • serviceintervallet skal være i overensstemmelse med servicemanualen, og hvis det ikke fremgår heraf, skal der som minimum udføres service med 1 års interval.

 

Havarier og skader

Udkastet foreslår at tydeliggøre ejerens pligter i forhold til opfølgningen på en evt. skade i forbindelse med indberetning af alvorlige skader og havarier.


Udkast til bekendtgørelse om teknisk certificering og servicering af vindmøller m.v. kan findes via høringsportalen på: