Lovgrundlag

Bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller § 10, stk. 4:

Stk. 4. Ved større skader og skader af sikkerhedsmæssig betydning har ejeren af vindmøllen pligt til straks at indsende oplysninger herom til Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller.

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller § 10, stk. 4:

Ejeren har pligt til at sikre indberetning jf. § 10 stk. 4. Indberetning kan ske på ejerens vegne af eksempelvis producenten; servicefirmaet; forsikringsselskaber m.v. Ved større skader og skader af sikkerhedsmæssig karakter kan eksempelvis nævnes:

 • stop af mølle grundet havaririsiko
 • nedfald af vinger eller vingedele,
 • nedfald af andre komponenter,
 • skader, der resulterer i løbskkørsel eller brand

Skader af sikkerhedsmæssig betydning er skader, hvor der har været en betydende risiko for, at tilfældige personer kom til skade, eller at dyr, løsøre, ejendomme eller andet i omgivelserne blev skadet. Der er etableret et samarbejde om disse forhold mellem Godkendelsessekretariatet og Arbejdstilsynet.

Skader som følge af hændelser inden for designgrundlaget, hvor vindmøllens styringssystem har kunnet holde vindmøllen i sikker tilstand, skal som hovedregel ikke indberettes. I tvivlstilfælde bør Godkendelsessekretariatet kontaktes.

Indberetningen skal sikre at viden fra sådanne skader indsamles, dels for at Godkendelsessekretariatet kan vurdere behovet for iværksættelse af havariundersøgelser, og dels for at Godkendelsessekretariatet kan vurdere behovet for opdateringer af ordningens tekniske grundlag.

Følgende elementer vil typisk være en del af indberetningen:

 • Ejerforhold og anmelder med ansvar for udredning
 • Skadens art og omfang
 • GSRN-nummer
 • Mølle ID
 • Dato, tid og sted
 • Kast af dele
 • Afstand og vægt
 • Fotodokumentation
 • Forholdsregler / korrigerende handlinger
 • Rapport når denne foreligger

Et indberetningsskema kan hentes fra hjemmesiden for Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller.

Praksis

Under Blanketter, ligger et dokument til brug for anmeldelse af skader samt stop af sikkerhedsmæssig betydning, i henhold til ovenstående. Brug af blanketten sikrer blandt andet, at EGV får alle de nødvendige oplysninger fra starten, og letter dermed sagsgangen. Blanketten fremsendes sammen med evt. øvrig dokumentation (havarirapporter, billeddokumentation, mv.)