Lovgrundlag

Bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller § 7:

Vindmøller med et rotorareal over 200 m2, skal projektcertificeres ved opstillingen. Projektcertificering skal som minimum omfatte krav svarende til de obligatoriske moduler og krav for projektcertificering fastsat i de i den europæiske standard DS/EN 61400-22, herunder specificerede DS/EN-, IEC- og ISO-standarder. I det omfang de nævnte standarder indeholder krav til sikkerhed og sundhed, er disse krav ikke omfattet af krav om certificering efter denne bekendtgørelse, jf. § 3.

Praksis

Ejeren af vindmøllen er ansvarlig for at møllen, senest 3 måneder efter idriftsættelse, har fået udstedt et gyldigt projektcertifikat, samt at dette er blevet fremsendt til Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller. Her bliver certifikatet registreret og vises efterfølgende på nedenstående liste. Der skal udstedes et certifikat pr. ejer i et projekt, dvs. der kan godt fremgå flere møller af samme certifikat, så længe ejerforholdet er identisk. Såfremt en mølle har flere forskellige juridiske ejere, og der dermed fremgår flere ejere af certifikatet, fremgår kun den først nævnte af denne liste.