Lovgrundlag

Bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller § 11:

Stk. 1. Virksomheder, der certificerer vindmøller og vindmølleprojekter, herunder kvalitetsstyringssystemer for fremstilling, opstilling, vedligeholdelse og service i henhold til denne bekendtgørelse skal være 

  1. akkrediteret af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond, DANAK,
  2. akkrediteret af en tilsvarende anerkendt udenlandsk akkrediteringsvirksomhed, der er medunderskriver i den europæiske samarbejdsorganisation for samarbejdsorganer EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse,
  3. godkendt af Energistyrelsen i henhold bilag 3 til at udføre nærmere bestemte opgaver som nævnt i stk. 3, eller [..]

Stk. 2. Det skal fremgå af akkrediteringsdokumentationen for certificerende virksomheder, at denne bekendtgørelse er omfattet af akkrediteringen. Ligeledes skal det af certifikater til virksomheder, der udfører vedligeholdelse og service fremgå, at denne bekendtgørelse er omfattet af certificeringen.

Stk. 3. Virksomheder, der er godkendt af Energistyrelsen på grundlag af dokumentation af de nødvendige kvalifikationer, kan udføre

  1. type- og prototypecertificering af vindmøller med et rotorareal på 200 m2 og derunder, jf. §§ 5 og 6 og bilag 1,
  2. projektcertificering af vindmøller på land med et rotorareal over 200 m2, jf. § 7, og 
  3. certificering til ombygning, flytning og anvendelse til forsøg og demonstration af vindmøller på land, jf. § 8.

[..]

Stk. 5. Godkendelse til at udføre certificering som nævnt i stk. 3, nr. 1-3, udstedt af Energistyrelsen gives i indtil 3 år på baggrund af ansøgning vedlagt dokumentation for kendskab til certificering af vindmøller jf. bilag 3, hvorefter den kan fornyes på baggrund af ansøgning med dokumentation for udførte certificeringer i den seneste godkendelsesperiode. [..]

Stk. 6. Alle virksomheder, der udfører certificering af vindmøller samt vedligeholdelse og service og vindmølleejere, der er godkendt til at udføre vedligeholdelse og service på egen vindmølle efter denne bekendtgørelse, skal være registreret hos Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller. For akkrediterede og certificerede virksomheder skal gyldig dokumentation for certificering samt fornyelse af certificering vedlægges anmodning om registrering.

Praksis

Virksomheder, der overholder ovenstående akkrediterings- eller bemyndigelseskrav, og som ønsker at komme på listen, skal fremsende dokumentation for akkreditering til Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller. Det er virksomhedens eget ansvar at sørge for, at Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller altid er i besiddelse af gyldig dokumentation, virksomheder bliver automatisk fjernet fra listen, når certifikatet udløber.

 

Type- og projektcertificering af vindmøller og vindkraft anlæg

 

VirksomhedOnshore MølletyperOnshore ProjektcertOffshore MølletyperOffshore projekt certificeringSWT <40m2SWT <200m2Komponent§8GyldighedUdstedt af
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eNo items to display

Målinger

VirksomhedEffektkurveLastmålingVingeafprøvningElkvalitetsmålingGyldighedUdstedt af
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eNo items to display